آبیاری گلخانه های کشت هیدروپونیک

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم یکپارچه آبیاری و تغذیه هوشمند گلخانه های کشت هیدروپونیک 
بیشتر

آبیاری گلخانه های کشت خاکی

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم آبیاری هوشمند تحت فشار قطره ای در گلخانه های کشت خاکی 

بیشتر

باغات و زمین های زراعی

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم آبیاری هوشمند 

بیشتر

آبیاری گلخانه های کشت گلدانی

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم هوشمند آبیاری بارانی در گلخانه های کشت گلدانی

بیشتر

دیوار سبز

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم هوشمند آبیاری گیاه های کشت شده در دیواره های سبز
بیشتر

روف گاردن

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم هوشمند آبیاری گل و گیاه و درختچه های روف گاردن ها
بیشتر

باغچه های

مجتمع ها طبقاتی

طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی سیستم هوشمند آبیاری گل و گیاه زینتی در فضای بالکون های مجتمع عای مسکونی، تجاری و اداری
بیشتر